Ätrans vattenråd deltar på Laxens dag i Falkenberg 19/9

Laxens dag ingår i Laxens år 2019 - ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Vatten är en förutsättning för allt liv och laxen ses ofta som en indikatorart för bra vattenkvalité. Det är inte bara laxen som behöver vatten. De flesta hushållen och industrierna i Falkenbergs kommun får idag sitt vatten från Ätran. Vattenrådet arbetar med frågor som rör den långsiktiga förvaltningen av vatten, vår gemensamma resurs.

Laxens dag 19/9
Dagen börjar med en föreläsning på Vallarnas Friluftsteater. Sedan kan du gå vidare till fältstationer med olika teman; allt från guidade turer kring Hertingforsen och kraftverket, elfiske, introduktion till sportfiske och prova-på-kast med flugspö.
Vad händer nu?

Förslaget om vattenskyddsområde för Nedre Ätran har återremitterats till VIVAB från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det betyder att VIVAB nu har i uppdrag att se över förslaget.


Kritiken till förslaget ligger i att man tycker att det är ett för stort område som berörs.


När VIVAB sett över förslaget skickas det tillbaka till KSAU och kommunstyrelsen för nytt beslut om att skicka in ansökan till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen som fattar beslut om vattenskyddsområdets utformning och föreskrifter. Dessa kungörs och skrivs in i författningssamling. 


Miljö och hälsa ansvarar för tillsynen av föreskrifter i respektive kommun. 


Vad har hänt tidigare

Under 2015 gav kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun VIVAB uppdraget att ta fram ett vattenskyddsområde för Nedre Ätran. På beställning av kommunchefen skapades det en projektgrupp där det togs fram projektdirektiv, projektplan och en kommunikationsplan. 


Under 2016 förde VIVAB samråd med Hav- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i både Hallands- och Västra Götalands län samt berörda kommuner. Arbetet med att börja ta fram förslag på vattenskyddsområdet, med tillhörande skyddsföreskrifter startade. Vi medverkade även på informationsmöten och anordnade en workshop ihop med LRF. 


Under 2017 bjöd vi in fastighetsägare och verksamheter till dialogmöten. Inbjudan skickades med post till samtliga fastigheter inom det planerade vattenskyddsområdet. Det hölls 14 stycken träffar där möjlighet fanns att träffa projektgruppen och ställa frågor eller lämna synpunkter. 


Under 2018 bjöd vi in företag till träffar för att diskutera hur vattenskyddsområdet skulle påverka deras verksamheter. 


Vad handlar skydda Ätran om?

Ungefär 80% av dricksvattnet i Falkenberg kommer från Ätran. Under 2015 började VIVAB, på uppdrag av Falkenbergs kommun, arbetet med att ta fram förslag på utformning av ett vattenskyddsområde för vattentäkten Ätran och dess tillrinningsområden.


Vattnet pumpas från Ätran till vattenverket i Kärreberg där det infiltreras ner i marken. Själva området där infiltreringen sker är skyddat sedan 2010, men Ätran med omgivande markområde är idag inte skyddat. Om vattnet i Ätran förorenas riskerar även grundvattnet där infiltreringen sker att förorenas. Karta över vattenskyddsområde nedre Ätran

 Primär skyddszon A (Fors)
 Primär skyddszon B (Sörby)
 Sekundär skyddszon
 Kommungräns


Klicka på bilden nedan för att se en större karta

  
© COPYRIGHT 2018