Beslut om vattenskyddsområdet

Den 22 april 2022 fattade Länsstyrelsen i Hallands län beslut om vattenskyddsområde för Nedre Ätran.

Läs kungörelse på Länsstyrelsens webbplats

Läs föreskrifterna för Nedre Ätrans vattenskyddsområde på Länsstyrelsens webbplats

Detta beslut gäller från 1 juni 2022, oavsett om överklagan inkommer.


Frågor gällande beslutet hänvisar vi till Länsstyrelsen i Hallands län. Bakgrund

Den 24 maj har del av området fastslagits av Svenljunga kommun.


 Folder - Du bor i ett vattenskyddsområde för Nedre  Ätran.pdf


Under 2015 gav kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun VIVAB uppdraget att ta fram ett vattenskyddsområde för Nedre Ätran. På beställning av kommunchefen skapades det en projektgrupp där det togs fram projektdirektiv, projektplan och en kommunikationsplan. 


Under 2016 förde VIVAB samråd med Hav- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i både Hallands- och Västra Götalands län samt berörda kommuner. Arbetet med att börja ta fram förslag på vattenskyddsområdet, med tillhörande skyddsföreskrifter startade. Vi medverkade även på informationsmöten och anordnade en workshop ihop med LRF. 


Under 2017 bjöd vi in fastighetsägare och verksamheter till dialogmöten. Inbjudan skickades med post till samtliga fastigheter inom det planerade vattenskyddsområdet. Det hölls 14 stycken träffar där möjlighet fanns att träffa projektgruppen och ställa frågor eller lämna synpunkter. 


Under 2018 bjöd vi in företag till träffar för att diskutera hur vattenskyddsområdet skulle påverka deras verksamheter. 


Under 2019 lämnades förslag på område in.


Under 2020 har ärendet gått ut på remiss.


Under 2021 har förslag till beslut kungjorts. Remisstiden gick ut i februari.
Vad handlar skydda Ätran om?

Ungefär 80% av dricksvattnet i Falkenberg kommer från Ätran. Under 2015 började VIVAB, på uppdrag av Falkenbergs kommun, arbetet med att ta fram förslag på utformning av ett vattenskyddsområde för vattentäkten Ätran och dess tillrinningsområden.


Vattnet pumpas från Ätran till vattenverket i Kärreberg där det infiltreras ner i marken. Själva området där infiltreringen sker är skyddat sedan 2010, men Ätran med omgivande markområde är idag inte skyddat. Om vattnet i Ätran förorenas riskerar även grundvattnet där infiltreringen sker att förorenas. Karta över vattenskyddsområde nedre Ätran

 Primär skyddszon
 Sekundär skyddszon
 Kommungräns


Klicka på bilden nedan för att se en större karta


  
© COPYRIGHT 2018