Avgränsning

Avgränsning av vattenskyddsområde

Ätrans avrinningsområde börjar vid Äramossen i Västra Götalands län och rinner hela vägen ner till Falkenberg. Det är ett 3 342 km² stort avrinningsområde som går in i totalt tio kommuner. 

Grundprincipen vid avgränsning är att vattenskyddsområdet bör utgöras av hela tillrinningsområdet för en vattentäkt. Naturvårdsverkets handbok anger bland annat att alla tillflöden, även bäckar, större diken och täckdiken, ska beaktas vid skyddsområdets avgränsning. 

På grund av storleken av Ätrans avrinningsområde är det inte aktuellt att omfatta hela området i utformandet av vattenskyddsområdet. Området avgränsas så att det omfattar nedre delen av Ätrans avrinningsområde och har därför getts namnet Nedre Ätrans vattenskyddsområde. Avgränsning har även gjort till att inte inräkna diken, våtmarker och dränerade områden till avrinningsområdet.

Restriktioner

För att kunna anpassa graden av restriktioner inom vattenskyddsområdet görs en riskanalys.  Miljö och hälsa i berörda kommuner hjälpt till med analysen. Workshops har även skett med länsstyrelsen, Hav och vatten och LRF för att identifiera de stora riskerna i området. Detta ligger som grund till för framtagning av föreskrifterna och utformningen av de olika zonerna i vattenskyddsområdet. Ju närmare intaget man befinner sig desto mer omfattande restriktioner föreslås. 

Naturvårdsverket har gett ut en handbok om hur ett vattenskyddsområde bör se ut. Det är den som används vid framtagande av vattenskyddsområde. I den kan man läsa mera om hur avgränsningen ska gå till och vilka regler som är möjliga att införa.

Skyddszoner

Primär skyddszon ligger närmast råvattnet/Ätran. Inom denna zon tar det mindre än 12 timmar för vattnet att nå vattenintaget i Fors, Vessigebro.

Sekundär skyddszon är i detta fall området som är utanför den primära skyddszonen och som sträcker sig hela vägen ut till vattenskyddsområdets yttre gräns. Inom denna zon tar det från 12 till 24 timmar för vattnet att nå vattenintaget i Fors, Vessigebro.

Tertiär skyddszon kommer inte att finnas med i Ätrans vattenskyddsområde då det rör hela avrinningsområdet.

Karta över vattenskyddsområde Nedre Ätran

 Primär skyddszon A (Fors)

 Primär skyddszon B (Sörby)
 Sekundär skyddszon
 Kommungräns


Klicka på bilden nedan för att se en större karta


© COPYRIGHT 2018