Vad menas med de olika zonerna?

Vattenskyddsområden är oftast indelade i primära, sekundära och ibland, tertiära zoner. 

Det är vattnets rinntid till uttagspunkten som avgör zonernas indelning. Alltså hur lång tid det tar för vattnet att rinna till platsen där man tar in vattnet (det så kallade råvattnet) till vattenverket för produktion av dricksvatten. Det är för att man ska ha tid att åtgärda en eventuell förorening innan den når vattentäkten. I de olika zonerna gäller olika regler. Generellt är det fler restriktioner i den primära zonen eftersom det som sker där påverkar vattnet mest. 

Primär zon =  inom denna zon tar det mindre än 12 timmar för vattnet att nå vattenintaget till vattenverket i Vessigebro. Enligt Naturvårdsverkets "Handbok om vattenskyddsområde" ska även våtmarker, dränerade ytor och diken ska vara inräknade i den primära zonen. I Nedre Ätrans vattenskyddsområde är dessa dock inräknade i den sekundära skyddszonen. 

Sekundär zon = inom denna zon tar det 12-24 timmars rinntid att nå vattenintaget till vattenverket i Vessigebro. Den sekundära skyddszonen ska skydda ytterligare 50 meter utanför den primära skyddszonen. Då Nedre Ätrans vattenskyddsområde består av många mindre vattendrag, diken och våtmarker har vi istället valt att ha ett större sekundärt område som täcker alla mindre vattendrag och på så vis skyddar vattentäkten. 

Tertiär zon finns också men kommer inte att finnas med i Ätrans vattenskyddsområde då det rör hela avrinningsområdet.


© COPYRIGHT 2018