Underlag och rapporter

Här kan du ta del av det underlag som kommer att användas vid ansökan om att inrätta vattenskyddsområdet för nedre Ätran. Underlaget utgörs av ett antal dokument som i huvudsak beskriver vattenskyddsområdets avgränsning, teknisk beskrivning av vattenskyddsområdet, en riskanalys för området samt föreslagna föreskrifter inom området. Utöver materialet du kan läsa nedan skickas även inkomna synpunkter med tillsammans med övrigt underlag.Kommunstyrelsens beslut angående inlämning av ansökan till Länsstyrelsen

Protokollet beskriver beslut från kommunstyrelsen om att ge VIVAB i uppdrag att skicka in ansökan om vattenskyddsområde för Nedre Ätran till Länsstyrelsen.


Utformning av vattenskyddsområde för Nedre Ätran

Rapporten beskriver hur arbetet gått till med att ta fram det område som behöver skyddas för att säkra den primära dricksvattentäkten för Falkenbergs tätort. Metoden i arbetet har utgått från Naturvårdsverkets handbok om hur man upprättar ett vattenskyddsområde. Underlaget är baserat på mätningar, beräkningar och inventering av de risker som finns i området uppströms vattenintagen i Vessigebro och Sörby.


Rapporten beskriver vattentäkterna i Vessigebro och Sörby. Hur vattnet tas in från Ätran, behandlas och distribueras ut till konsumenterna. Områdets förutsättningar med: geologi, vattenkvalité, hydrologi, reservkapacitet, markförutsättningar och sårbarhet tas upp i rapporten. 


Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nedre Ätran

Rapporten beskriver vilket skydd som behövs för att bevara vattenkvalitén i Ätran. Du kan även läsa om vilka lagstöd som finns för att ansöka om vattenföreskrifter samt vilka specifika föreskrifter som föreslås gälla inom vattenskyddsområde Nedre Ätran.


Rapporten beskriver tillvägagångssättet för att undersöka vilka risker det finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Nedre Ätran. Även det angränsande området har undersökts. I rapporten kan du läsa beskrivningar av de risker som upptäckts och hur riskerna kan hanteras, antingen genom tillsyn, annan lagstiftning eller genom vattenskyddsföreskrifter.


Konsekvensbeskrivning av förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Nedre Ätran

Konsekvensanalysen visar hur vattenskyddsområdet berör allmänhet och verksamheter. Analysen lyfter vilka konsekvenser bildandet av ett vattenskyddsområde skulle innebära, samt vilka konsekvenser det blir om man inte skulle bilda ett vattenskyddsområde 
Dialogredogörelse

Ytan för Nedre Ätrans vattenskyddsområde utgör ett omfattande geografiskt område som sträcker sig över flera kommuner och län. Därför har vi under projektets gång lagt stort fokus på att träffa boende och verksamma i området och även på att kommunicera löpande om arbetet.  Läs mer om våra kommunikationsinsatser i vår dialogredogörelse. 
 
© COPYRIGHT 2018