Vanliga frågor

Det uppstår många frågor när ett vattenskyddsområde tas fram. Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Får du inte svar här är du alltid välkommen att kontakta oss. Använd formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.
Varför måste vi skydda Ätran?
Idag håller dricksvattnet i Falkenberg hög kvalitet. Men utan skydd mot föroreningar finns det en stor risk att vårt vatten blir odrickbart. Då grundvattentillgången inte är tillräcklig för att försörja hela Falkenberg måste vi komplettera med ytvatten från Ätran. Ett sätt att trygga tillgången till rent och friskt dricksvatten är att skapa ett vattenskyddsområde runt nedre Ätran. Vi är beroende av att Ätrans vatten förblir rent och friskt. Därför måste vi skydda Ätran.
Vad är ett vattenskyddsområde?
Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som motsvarar det område som en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. I ett vattenskyddsområde finns det regler för vad man får och inte får göra inom området, vissa aktiviteter ärförbjudna och vissa kräver anmälan eller tillstånd.
Varför ska vi ha vattenskyddsområden?

Vattenskyddsområden ska bidra till att dricksvattnet ska skyddas. Miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av naturen” reglerar att en kommun eller länsstyrelse får fastställa ett område som vattenskyddsområde och att det ska finnas skyddsföreskrifter till området. Det finns också ett EU-direktiv (Vattendirektivet) som behandlar vattenskyddsområden. Paragraferna i Miljöbalkens sjunde kapitel är Sveriges sätt att se till att vi följer den EU-lagstiftning som åligger oss medlemmar. EU-direktivet finns med i svensk lagstiftning genom lagar, förordningar och nationella miljömål.

Från och med när gäller beslutet?
Beslutet gäller från 1 juni 2022.
Hur fastställs ett vattenskyddsområde?
Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområdet på begäran av huvudmannen. Huvudmannen är den som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område. I Falkenbergs kommun är det FAVRAB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB som är huvudman. FAVRAB är ett helägt kommunalt bolag som äger alla anläggningar för vatten och avlopp i Falkenberg. Vivab utför all drift åt FAVRAB. 

När arbetet startade utgick vi ifrån Naturvårdsverket handbok och allmänna råd om hur ett vattenskyddsområde bör avgränsas. Denna handbok har nu ersatts av anvisningar framtagna av Hav- och vattenmyndigheterna.

Den generella principen är att ett skyddsområde ska utgöra ett så bra skydd som möjligt för vattentäkten. Men samtidigt ska det inte vara mer restriktivt än nödvändigt. Man utgår också ifrån riskerna som finns i området när föreskrifterna tas fram.
Hur avgränsas området?

Ett område definieras utifrån vattendragets rinntid. SMHI har beräknat hur fort Ätran rinner, när det regnar som mest.

Området går från Kärreberg, Vessigebro och 12 timmars rinntid uppströms och 50  meter på båda sidor om Ätran samt tillrinnande vattendrag.

Hur har ni informerat om vattenskyddsområdet? 
Under 2017 fick alla fastigheter i området ett adresserat utskick med inbjudan till samråd. Under 2017 och 2018 besökte vi verksamheter och bjöd in till träffar i bygdegårdar för dialogsamtal. Dessa inbjudningar skickades som samhällsinformation till samtliga hushåll och verksamheter i området. Träffarna i bygdegårdarna startade under mars 2018. 

Utöver de dialogmöten som Vivab anordnat har även Södra skogsägarna och LRF bjudit in alla medlemmar till två informationsträffar i Köinge bygdegård där vi medverkat. Vivab har även deltagit på andra arrangemang i området samt vid politiska möten. 


Länsstyrelsen i Hallands län har, via adresserat brev, informerat om beslutet till alla fastighetsägare i området.
Hur berörs hushållen i samhällena? 
Hushållen inom vattenskyddsområdet berörs exempelvis genom att de inte får tvätta bilen på gatan. 
Måste Ätran vara vår dricksvattentäkt?
Ja, det finns inget annat alternativ som är hållbart. Grundvattentillgången i Falkenbergs kommun är inte tillräcklig för att försörja hela Falkenberg, därför måste vi använda ytvatten. I kommunen finns ingen annan ytvattentäkt som är inom lämpligt avstånd.  

Hur ser beslutet ut jämfört med förslaget som Vivab och Falkenbergs kommun har tagit fram?
Vivab skickade på uppdrag av Falkenbergs kommun in ett förslag som innebar två skyddszoner i ett större geografiskt område, vilket ger större möjligheter att i tid stoppa föroreningar från att nå vattentäkten. Föreskrifterna har också justerats sedan förslaget lämnades in.
Vad innebär föreskrifterna?

Inom ett vattenskyddsområde är det förbjudet att bedriva vissa typer av verksamheter. Det kan även krävas tillstånd för andra typer av verksamheter. I första hand gäller det verksamheter som innebär en risk för negativ påverkan på kvaliteten på vattnet. 

Här kan du läsa föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.

Min verksamhet kräver tillstånd, vad ska jag göra?
Du ska vända dig till din hemkommuns miljökontor.
Vad betyder det att aktiviteter blir förbjudna?
Aktiviteter som blir förbjudna får inte längre fortsätta eller påbörjas. Länsstyrelsen prövar om dispens, i undantagsfall, kan ges om förutsättningarna på platsen och i verksamheten är sådana att det inte finns risk för förorening av vattentäkten.
Vad betyder det att aktiviteter blir tillståndspliktiga?
Det innebär att fastighetsägaren, eller den som vill bedriva dessa aktiviteter, måste söka tillstånd hos den egna kommunens miljönämnd (eller motsvarande) innan aktiviteten påbörjas. Kommunen kan då ställa vissa krav eller villkor för att verksamheten skall få bedrivas. Varje fastighet med sin verksamhet är unik och prövas för sig. En gemensam verksamhetsrutin i de berörda kommunerna ska se till att prövningen görs på likartat sätt i alla kommuner.
Enligt föreskrifterna behöver vår verksamhet skyltar. Hur beställer vi dem? 
Vivab kommer i samråd med Miljö och hälsoskyddsförvaltningen att titta på vilka som behöver skyltning. Leverans kommer förmodligen att ske först under hösten eller vintern 2022.
Hur är rinntiderna beräknade? 
Rinntiderna är beräknade genom uppmätta flöden samt historiska data. För Ätran är det SMHI som gjort beräkningen. För Högvadsån har Sweco beräknat rinntiderna baserat på SMHI:s modell. Alla rinntider är beräknade på höga flöden som är uppmätta 2015.
Varför har ni räknat på 50 meter skyddszon, och inte 6 meter skyddszon?
Beräkningarna är gjorda utifrån Hav- och vattenmyndigheternas utredningar av transporttider för bekämpningsmedel. Där anges att det ska vara 50 meters skyddszon för att säkra en vattentäkt mot föroreningar.  En skyddszon på 6 meter används för att skydda vattendrag generellt, men är inget tillräckligt skydd för en dricksvattentäkt.  
Påverkar föreskrifterna hur jag kan avverka min skog? Finns det några restriktioner? 
Nej, det finns inga restriktioner för avverkning eller krav på anmälan.
Finns det några föreskrifter för timmerupplag?
Nej, det finns inga föreskrifter som gäller timmerupplag.
Kan jag fortsätta använda betesmarkerna vid vattnet?
Ja.
Kommer jag som fastighetsägare att kompenseras?  
Ja, under förutsättning att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger inte rätt till någon ersättning. Det är mark- och miljödomstolen som prövar ersättningsärenden och beslutar om ersättning ska betalas ut.
Ersättningskrav för kostnader kommer att behandlas efter det att överklagningarna är klara. 
Kan ni köpa ut min fastighet på grund av att den hamnar inom ett område med föreskrifter?
Utköp kommer inte att bli aktuellt eftersom påverkan på fastigheter är liten i det här området.
Hur påverkar det privatpersoner som bor inom området?

Du som bor inom vattenskyddsområdet behöver vara medveten om att du har en viktig roll för kvaliteten på dricksvattnet. Föreskrifterna innehåller begränsningar för såväl verksamheter som privatpersoner. 

Här kan du läsa föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.
Varför är beräkningarna gjorda på tio års maxflöde och inte medelflöden? 

Beräkningarna är gjorda utifrån Hav- och vattenmyndigheternas utredningar. Där anges att beräkningar ska göras på högvattenflöde.

Vad gäller för tvätt av gödselspridare, spruta m.m.? 
Regleringen avser att skydda vattnet från skadliga ämnen som kommer från bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider.  

Så länge gödslet inte kommer från humanslam finns det inga regleringar. Gällande sprutor finns idag redan andra regler, därför behövs det inte regleras extra här. 
Varför är det förbud mot bekämpningsmedel från 1 november? 
Från november månad används bekämpningsmedel på åkrarna för att bryta vall. Bekämpningsmedlet tas inte upp av växtlighet utan rinner istället ner till vattendrag. 
Varför finns det inte restriktioner i skyddsföreskrifterna mot bräddningar från reningsverk?
Det finns tillsyn som reglerar bräddningar från reningsverk. Det är inget vi kan reglera via skyddsföreskrifter. 
Jag bor redan i ett vattenskyddsområde. Kommer föreskrifterna att ändas? 
De vattenskyddsområden som finns inom området idag är alla skyddsområden för grundvatten. I de fall restriktionerna gäller samma sak kommer de strängaste reglerna gälla.
Får man bygga inom vattenskyddsområdet? 
Ja, så länga man håller sig till de regler som finns inom vattenskyddsområdet.
Är samhällenas dagvatten inkluderade? 
Samhällen som ligger inom 12 timmars rinntid från intaget av vatten till Kärreberg är inkluderade i området.
Hur berörs dikesrensning av skyddsföreskrifterna? 
Inga ytterligare krav än vad som redan finns tillkommer.
Blir skogsbruket tillståndspliktigt?
Nej, skogsbruket regleras inte.
Hur påverkas djurhållning som sker intill ån? Blir det betesförbud i området? 
Nej, det blir inte betesförbud. 
Har ni gjort någon konsekvensanalys? Är det möjligt att ha någon annan vattentäkt? 
Ja, vi har gjort en konsekvensanalys. Någon annan vattentäkt är inte möjligt att använda på rimliga avstånd. Konsekvensanalysen finns att läsa under fliken ”Underlag
Varför inte skydda hela Ätran, även i centrala Falkenberg? 

Vårt råvattenintag ligger i Vessigebro. Vattenskyddsområdet sträcker sig därför från råvattenintaget och 12 timmars rinntid uppströms. 

Vem ser till att vattenskyddsföreskrifterna följs?
När länsstyrelsen fattar beslut om ett vattenskyddsområde är det också länsstyrelsen som får ansvaret för den tillsyn som ska se till att vattenskyddsföreskrifterna följs. Länsstyrelsen kan överlåta ansvaret för tillsyn till den kommunala nämnden för miljöfrågor om kommunen begär det. Alla kommuner som ingår i samarbetet kommer ta över tillsynen inom vattenskyddsområdet.
Finns det restriktioner för konstgräsplaner i vattenskyddsområdet?
Det finns inga restriktioner för konstgräsplaner i vattenskyddsområdet. Det är en verksamhet som har tillsyn på dagvattnet som alla övriga verksamheter.

© COPYRIGHT 2018