Vattenskyddsföreskrifter

De vattenskyddsföreskrifter som föreslås för Nedre Ätrans vattenskyddsområde har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. Föreskrifterna har utformats utifrån Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde som referensram och norm: 

• Den primära skyddszonen avgränsas så att riskerna för akut förorening minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattenintaget från Ätran. 

• Den sekundära skyddszonen bör skyddas mot markanvändning och verksamheter som kan medföra risk för förorening av Ätran. 

Föreskrifterna formuleras med någon av följande restriktionsnivå:

Anmälningsplikt används då tillsynsmyndigheten vill ha kännedom om en verksamhet eller en åtgärd inom vattenskyddsområde. Möjlighet finns att göra förelägganden med hänsyn till vattentäktens skyddsbehov i relation till verksamhetens risknivå. Sex veckor efter att tillsynsmyndigheten bedömer att anmälan är komplett får verksamheten påbörjas även om tillsynsmyndigheten inte återkommit till den som lämnat in ansökan.

Tillståndsplikt används då tillsynsmyndigheten vill ha möjlighet att kontrollera förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs inom ett vattenskyddsområde. Möjlighet finns att ställa villkor med hänsyn till vattentäktens skyddsbehov i relation till verksamhetens risknivå. Verksamheten får inte bedrivas utan att tillstånd erhållits. 

Förbud är en strängare reglering än ett tillståndskrav och bör användas om huvudregeln är att verksamheten eller åtgärden inte ska bedrivas. Ansökan kan göras om dispens från förbudet. Verksamheter som omfattas av förbud får inte bedrivas om inte dispens erhålls.

© COPYRIGHT 2018