Vattenskyddsområde

Skydd av råvattentäkt
Vattenskyddsområden inrättas för att skydda råvattnet, alltså det vatten som vi tar från sjöar, vattendrag och grundvatten och renar till dricksvatten. Dricksvatten är en förutsättning för att samhälle, företag och olika verksamheter ska fungera. Skydd av vattentäkter regleras genom miljöbalken. Det allmänna dricksvattnet används av 85 procent av befolkningen, men av dessa är det knappt 40 procent som dricker vatten från en täkt som lever upp till ett modernt skydd enligt miljöbalken. 

Frågan är högaktuell och runt om i landet pågår ett stort arbete med att inrätta nya och revidera redan existerande vattenskyddsområden. I Falkenberg pågår arbetet med att inrätta Nedre Ätrans vattenskyddsområde. Det kommer att bli Falkenbergs största vattenskyddsområde och sträcker sig genom fyra kommuner från vattenuttaget i Vessigebro upp till Östra Frölunda och Överlida. De kommuner som berörs är förutom Falkenberg; Varberg, Hylte och Svenljunga.

Ätran – Falkenbergs största dricksvattentäkt

Ätran är vår största dricksvattentäkt. Då grundvattentillgången inte är tillräcklig för att förse hela Falkenberg med dricksvatten måste vi komplettera med ytvatten från Ätran. Ungefär 80 procent av det kommunala dricksvattnet i Falkenberg kommer från Ätran. Vattnet från Ätran infiltreras genom grusåsen vid Kärrbergs vattenverk och plockas upp som konstgjort grundvatten efter ungefär två månader. 

Idag finns det inget hållbart alternativ till Ätran. Därför är det viktigt att vi skyddar Ätran och inrättandet av ett vattenskyddsområde gör det möjligt att värna råvattnets kvalitet på kort och på lång sikt.

Gemensamma intressen

Ett högre skydd av Ätran ger inte bara positiva effekter för dricksvattenförsörjningen. Det ger även en positiv effekt för rekreation, friluftsliv, turism, sportfiske och ekosystemtjänster. Bland annat består Ätran av det starkaste beståndet av atlantisk vildlax i Sverige. 

© COPYRIGHT 2018